titulní strana mapa serveru kontakty

ZNALECKÉ POSUDKY

Znalecké posudky jsou zpracovávány na základě zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a z mezinárodně uznávaných oceňovacích postupů a standardů. Součástí postupu je i zjištění právního, technického a faktického stavu nemovitosti. Jsem schopen zpracovat znalecké posudky (tzv. cena úřední, administrativní) i podle starších cenových předpisů (např. pro dědické účely v rámci zpětného zjištění vlastníků).

Znalecký posudek lze zpracovat za účelem:

  • daně z převodu nemovitostí
  • dědického řízení
  • pro vlastní potřebu objednavatele
  • pro majetkové vypořádání
  • stanovení obvyklého nájemného
  • stanovení ceny obvyklé
  • stanovení hodnoty věcného břemene
  • vkladu majetku do společnosti

Pro zpracování znaleckého posudku je třeba zajistit aktuální výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví), kopii katastrální mapy, případně nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, apod.), další podklady na základě individuální konzultace.